Algemene voorwaarden – Box at Work Amsterdam B.V.


Laatste update: 25 mei 2019

§ 1. Reikwijdte en definitie

Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor alle contracten met Box at Work Amsterdam B.V., Plesmanweg 17, 7602 PD Almelo, Nederland, hierna te noemen verhuurder. Box at Work Amsterdam B.V. verhuurt mini-opslagruimte aan consumenten en bedrijven om te voorzien in de tijdelijke behoefte voor opslagruimte.

Het onderwerp van het contract is het voorzien in de opslagbehoefte van de klant, hierna te noemen huurder, in het tijdelijk opslaan van zijn spullen. Verhuurder en huurder gaan een huurovereenkomst aan voor de huur van een tijdelijke opslagruimte. Verhuurder biedt tegen vergoeding een duidelijk genummerde, afgebakende en afgescheiden opslagruimte aan welke alleen voor huurder toegangelijk is. Huurder gaat de overeenkomst aan met verhuurder voor het huren van een mini-opslagruimte in de opslagfaciliteit. Verhuurder heeft geen toegang tot gehuurde.

De huurovereenkomst bepaalt dat de huurder een deel van de opslagfaciliteit tot zijn beschikking heeft en kan gebruiken naar eigen inzichten. Dit deel is duidelijk gemarkeerd en afgebakend onder andere door nummering, labels, kleurcodes, locatie en vloer markeringen, stalen/houten afbakeningen en/of roldeuren, slot van huurder. De verhuurder weet niet wat er opgeslagen wordt, alleen huurder heeft toegang tot opgeslagen goederen. Verhuurder controleert ook niet, tenzij op verzoek door gerechtelijke wettelijke instanties.
Huurder heeft exclusief toegang en verhuurder heeft geen toegang tot gehuurde. De mini-opslagruimte bevindt zich op een vaste plaats in het gehuurde deel van de opslagfaciliteit.

Alle opgeslagen objecten, bezittingen of persoonlijke eigendommen van de huurder worden aangeduid als opgeslagen goederen. Deze zijn beheerd door huurder. De kern van de overeenkomst is het beschikbaar stellen van een mini-opslagruimte welke duidelijk is afgebakend en alleen toegankelijk voor de huurder. Huurder staat hier voor de contractpartner van de verhuurder, ongeacht de legale relatie.

§ 1.2 Identiteit

Box at Work Amsterdam B.V. opereert onder de naam “Boxie24” in het verhuren van mini-opslagruimte aan huurders op locaties door Nederland. De ruimtes worden verhuurd als opslagplaats voor goederen, huurder kan naar eigen inzicht gebruik maken van de ruimte. Alleen huurder heeft toegang tot de mini-opslagruimte. Personeel van verhuurder heeft geen toegang tot mini-opslagruimte van huurder anders dan om veiligheid en ordelijkheid te waarborgen. Huurder kan anderen de toegang tot de ruimte ontzeggen. Er worden geen aanvullende diensten verleend zoals beveiliging (anders dan camera bewaking gebouw), klimaatbeheersing of administratieve ondersteuning. Huurder kan zijn zelf spullen halen of brengen of een externe derde partij inschakelen om zijn spullen van en naar de mini-opslagruimte te laten transporteren.

Adres:
Plesmanweg 17
7602 PD Almelo
Nederland

Contact:
Telefoon: 085-001-2853
KvK-nummer: 66059682
Btw-identificatienummer: NL856378884B01
Kantooruren: Maandag tot en met vrijdag: 09:00 – 18:00

§ 2. Doel en werkwijze specifiek voor de huur van tijdelijke opslagruimte / Self Storage via het Boxie24 model 

Huurder en verhuurder sluiten een huurovereenkomst die het recht geeft op het exclusieve gebruik van een afgebakende genummerde mini-opslagruimte welke exclusief toegankelijk is voor huurder. Deze mini-opslagruimte heeft een vaste plaats in de opslaglocatie, deze is niet verplaatsbaar. In afstemming met verhuurder kan een andere mini-opslagruimte gehuurd worden op een andere locatie in het gebouw.

Huurder kan tijdens de openingstijden zijn mini-opslagruimte bezichtigen en er spullen uit halen of toevoegen.
De huurder bepaald een vooraf overeengekomen huursom voor de huur van de mini-opslagruimte voor een vooraf vastgestelde periode.

De Huur van mini-opslagruimte heeft alleen betrekking op de terbeschikkingstelling van de opslagruimtes en er worden geen aanvullende diensten door verhuurder verleend zoals; beveiliging, klimaatbeheersing of administratieve diensten.


Aanvullende diensten zoals transport, laden en lossen, worden door huurder zelf uitgevoerd of door externe derde partij. De verhuurder en haar personeel hebben geen toegang tot de gehuurde opslagruimtes, behalve in noodgevallen of algemene veiligheidsinspecties.
De huurder regelt indien gewenst transport van en naar de opslaglocatie via een externe derde partij die verantwoordelijkheid draagt voor de evt. transportschades en het laden lossen van de goederen.


Het Nederlands Burgerlijk Wetboek zal toegepast worden op deze contractuele relatie als toevoeging op de bepalingen zelfs als de huurder een consument is.

 1. Het contract is als volgt: de verhuurder verhuurt één of meerdere opslagruimtes aan de huurder. Deze opslagruimtes zijn genummerd en worden verhuurt op de vooraf afgesproken datum. Aan het einde van de opslagtermijn draagt huurder zorg dat de opslagruimte leeg wordt opgeleverd. De huurder kan zelf de opgeslagen goederen komen ophalen of door een derde externe partij laten ophalen.
 2. De gefactureerde opslagperiode begint op de dag dat de opslagruimte in gebruik wordt genomen. Het eindigt op de dag dat de opslagruimte weer leeg is opgeleverd. De contracttermijn is in eerste instantie drie, zes of twaalf maanden, afhankelijk van welk tarief gekozen is. Als het contract niet beëindigd is binnen 24 uur voor het einde van het contract, wordt het contract met een dag verlengd. Het recht om het contract te beëindigen om belangrijke redenen, blijft onaangetast.
 3. De huurder dient ervoor zorgen dat de goederen goed verpakt zijn (door bijv. noppenfolie of dekens te gebruiken) zodat de goederen niet beschadigd raken (door bijv. druk, belasting of temperatuurschommelingen) vooral als het gaat om breekbare goederen zoals glas en porselein. Als een box of doos niet geheel gevuld is, moet de huurder deze verder opvullen (bijv. met kranten).
 4. De volgende goederen zijn verboden om op te slaan in de opslagruimte vanwege veiligheidsredenen;
  •Boxen of dozen waarvan de inhoud een waarde heeft van meer dan € 100,00,
  •Goederen waarvan het verboden is deze te transporteren of op te slaan, of die onderworpen zijn aan speciale wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld (maar niet slechts deze): wapens, drugs, explosieven, radioactieve materialen, chemicaliën, levende dieren en planten, stoffelijk overschot van dieren of mensen, onbetaalde tabak of alcohol,
  •Goederen die anderen of andere goederen kunnen beschadigen,
  •Vloeibare stoffen die niet in anti-lek verpakking zitten,
  •Beperkt houdbare goederen,
  •Waardevolle metalen, stenen, juwelen, betaalmiddelen, checks.
 5. Als de huurder enig van de punten genoemd in §2.4 schendt, zal de huurder verantwoordelijk gehouden worden voor de schade die de verhuurder heeft opgelopen.
 6. De huurder kan indien aan de huurpenningen voldaan is, de opgeslagen goederen ten allen tijde ophalen of goederen aan zijn opslagruimte toevoegen. Huurder dient zelf inhoud van zijn opslagruimte te beheren, verhuurder neemt hier geen verantwoordelijkheid voor
 7. De huurder kan zelf de spullen van en naar de opslagruimte brengen, of kan dit door een derde externe partij laten doen en gebruik maken van een haal en breng service.
 8. Elke huurder kan zijn opslagruimte additioneel verzekeren. Indien huurder geen extra verzekering afsluit gaat verhuurder ervan uit dat huurder dit via zijn eigen inboedelverzekering doet.
 9. Aanvullende diensten zoals transport, laden en lossen, worden door huurder zelf uitgevoerd of door externe derde partij. De verhuurder en haar personeel hebben geen toegang tot de gehuurde opslagruimtes, behalve in noodgevallen of algemene veiligheidsinspecties.

§ 2.1 Facturatie

 1. De huur voor de tijdelijke mini-opslagruimtes en eventueel andere kosten die de huurder toekomen in verband met het huurcontract, zoals belastingen en mogelijke transactiekosten, zullen op vier wekelijkse basis in rekening gebracht worden via de geselecteerde betalingsmethode op de kalenderdag die overeenkomt met de aanvang van het betalende gedeelte van het contract van de huurder.
 2. De huurder kan de gewenste betaalmethode veranderen door de website te bezoeken en op de link ‘uw account’ te klikken. Als een betaling niet succesvol is afgewikkeld, vanwege het verlopen van de geldigheid, onvoldoende saldo of andere redenen en u uw betalingsmethode niet aanpast of uw account annuleert, zullen we u mogelijk de toegang tot uw goederen ontzeggen, totdat we een geldige betalingsmethode ontvangen hebben.
 3. De huur voor de tijdelijke opslagruimtes blijven hetzelfde voor de eerste 6 maanden na de ingebruikname. Na deze periode behoudt de verhuurder zich het recht voor om periodiek de kosten van het contract te herzien en aan te passen. Elke prijsverandering of serviceverandering van de verhuurder gaan echter niet eerder in dan 30 dagen na het informeren van de huurder.
 4. Als de opslagkosten en/of andere kosten die de huurder toekomen met betrekking tot het contract niet betaald zijn binnen 30 dagen na de vervaldatum, heeft de verhuurder het recht om: het contract te beëindigen en aanvullende kosten in rekening te brengen voor de schade die de verhuurder en zijn opslag is toegedaan. De verhuurder behoudt zich dan ook het recht voor om de opgeslagen goederen op te ruimen en mogelijk te verwijderen naar eigen goeddunken.
 5. Op het moment dat er een opslagreservering gedaan wordt, heeft de huurder geen verplichting tot boeken en is vrij om deze reservering te allen tijde te annuleren.
 6. Na het toevoegen van een betaalmethode, welke de boeking en het contract besluit, kan de huurder de boeking nog steeds kosteloos annuleren, tot de ingangsdatum van het contract, ook wel de intrekdatum genoemd.
 7. Het contract vereist een minimale opslag van drie maanden en een betalingsverplichting voor de huurder. Wanneer de huurder het contract eerder wenst te beëindigen, kan de huurder de goederen zelf ophalen of door een externe derde partij terug laten brengen, na het betalen van de rekening van de minimale opslagtermijn zoals afgesproken in de huurovereenkomst.
 8. Huurder heeft onder andere in het contract en op zijn factuur het exacte aantal gehuurde opslagruimte staan, alsmede de locatie van het gehuurde.

§ 3. Regels specifiek voor de verkoop van goederen

 1. De waren die door de aanbieder worden aangeboden blijven zijn eigendom totdat volledige betaling ontvangen is.    

§ 4. Aansprakelijkheid en begrenzingen 

 1.  Buiten de aansprakelijkheid voor materiële en juridische tekortkomingen om, is de verhuurder volledig aansprakelijk, voor zoverre de oorzaak van de schade gebaseerd is op opzet of grove nalatigheid.
 2. De verhuurder is ook aansprakelijk voor de licht-nalatige schending van essentiële verplichtingen (verplichtingen die als deze geschonden worden het doel van het contract verhinderen) en voor de schending van hoofdverplichtingen (verplichtingen die het mogelijk maken dat het contract juist geïmplementeerd kan worden) beperkt tot het rechtzetten van voorzienbare, typisch optredende schade.
 3. De verhuurder zal, wanneer hij verzocht wordt dat te doen, inspecties en controles door lokale autoriteiten in de opslagruimte toestaan en zal de huurder daarvan niet op de hoogte stellen.

§ 5. Algemene informatie 

 1. De verhuurder is alleen verplicht geheel lege opslagruimtes terug te nemen. Het contract wordt verlengd als de opslagruimtes niet geheel leeg zijn op het moment van de huur beeindiging. 
 2. Voor de toegang tot de opslagfaciliteit krijgt de huurder een toegangscode die huurder altijd bij zich dient te hebben. Huurder dient gebruik te maken van deze persoonlijke toegangscode indien huurder toegang tot de opslagfaciliteit wil.
 3. Huurder heeft exclusieve toegang tot de opslagruimte, verhuurder heeft geen toegang tot de gehuurde opslagruimte. De mini-opslagruimte bevindt zich op een vaste plaats in het gehuurde deel van de opslagfaciliteit. Deze opslagruimtes zijn onder andere bevestigd aan de grond of aan het gebouw.
  Huurder is zich ervan bewust dat het laden lossen door huurder of een externe derde partij zelf het risico draagt. Verhuurder neemt geen verantwoordelijkheid voor schades ontstaan tijdens het laden/lossen of opslaan van de goederen. Dit staat verder in geen relatie tot de gehuurde mini-opslagruimte.
  Huurder heeft ten alle tijden toegang tot zijn of haar gehuurde mini-opslagruimte tijdens de openingstijden. Een elektriciteitsaansluiting kan indien mogelijk gerealiseerd worden in overleg. Klanten kunnen zelf laden en lossen bij de gehuurde opslag.
 4. Er kan gebruik worden gemaakt door huurder van een (externe) haal en breng service, huurder kan dan helpen met transport naar de opslaglocatie. Daarnaast kunnen klanten ook gratis gebruik maken van transportmiddelen als aanvullende diensten. Er zijn geen verdere beperkingen op de gehuurde mini-opslagruimte.
 5. Als een legitieme debetnota niet kan worden verrekend op de rekening van de huurder als gevolg van een fout van de huurder, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de gemaakte kosten in te brengen. Hetzelfde geldt voor terugboekingen van creditcards vanwege een fout van de huurder.
 6. De huurder heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of door de verhuurder onbetwist of erkend worden.
 7. De huurder kan alleen retentierecht uitoefenen, in zoverre de claims uit dezelfde contractuele relatie voortkomen.
 8. Als de huurder een zakelijke huurder, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar speciaal fonds is, wordt het volgende geacht als de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbank voor alle geschillen tussen de partijen te zijn: naar Nederlands recht of voor geschillen tot € 5.000 bemiddeling. Dit geldt ook voor andere dan contractuele claims.
 9. Huurder gaat overeenkomst aan voor het huren van een mini-opslagruimte en is zelf verantwoordelijk voor het beheer van de goederen. Huurder is zich ervan bewust dat het gaat om verhuur van tijdelijke opslagruimte.
 10. Verhuurder wil expliciet benadrukken dat al haar personeel duidelijk geïnstrueerd is dat zij geen toegang hebben tot de gehuurde opslagruimte. Deze toegang kan alleen worden verschaft door toestemming huurder of voor veiligheidsinspecties en onderhoud.

§ 6. Niet-naleving

 1. Wanneer de huurder de voorwaarden in deze overeenkomst niet naleeft, alsook niet in staat is de factureringsverplichtingen in § 2.1 te betalen, heeft de verhuurder het recht om het contract op elk moment te beëindigen.
 2. In het geval van de beëindiging van het contract tussen de huurder en de verhuurder, zal de huurder worden geïnformeerd en de opgeslagen goederen kunnen dan worden opgehaald of via een externe derde partij worden terug geleverd als alle openstaande rekeningen betaald zijn.
 3. Als de huurder de betalingsverplichtingen negeert voor een periode langer dan de betalingstermijn die in §2.1 beschreven staat, heeft de verhuurder het recht om de openstaande rekeningen over te dragen aan een incassobureau.

§ 7. Bronnen afbeeldingen 

Shutterstock: 

Zivica Kerkez canadastock Igor Marx Thanatos Media Maglara Photographee.eu gpointstudio Noppasin Wongchum Billion Photos rangizzz 4 PM production mervas SasinTipchai Milan Ilic Photographer

Istock:

KiskaMedia teekid MarcoMarchi sturti cnythzl Wavebreakmedia Ridofranz totalpics Joe_Potato TomasSereda franckreporter xavierarnau borchee 4×6 ferrantraite B&M Noskowski Luke Abrahams GCShutter SilviaJansen justhavealook querbeet evgenyatamanenko Bet_Noire mushmedia bluejayphoto stockvisual fatihhoca Lukassek venemama nullplus tupungato sebasebo dirkbaltrusch no_limit_pictures Pinkypills pixdeluxe Gun2becontinued courtneyk stevecoleimages PeopleImages JodiJacobson franny-anne IPGGutenbergUKLtd imaginima Robert Daly Jean-philippe WALLET puckons KatarzynaBialasiewicz vgajic patrickheagney nautiluz56 warrengoldswain kokouu PIKSEL LuckyBusiness humonia monkeybusinessimages RuslanDashinsky Photomotive PavelIvanov oneinchpunch vladans Skarie20 bowdenimages luoman DragonImages AustinArtist luanateutzi DmitriMaruta IPGGutenbergUKLtd vicspacewalker Ljupco Voyagerix AG-ChapelHill Kwanchai_Khammuean roman023 valzhina Krizde stacey_newman apollob66 Garsya dstaerk trekandshoot lichaoshu peshkov Tinatin1 jodiejohnson kadmy dmitriymoroz hansslegers PaulVinten ismagilov runna10 AHPhotoswpg THPStock toxawww urfinguss Wavebreakmedia KarinaUvarova archideaphoto gemenacom dorian2013 RossHelen Skarie20 ChristinLola XiXinXing ArchiViz vicnt 2Mmedia Lordn scyther5 AndreyPopov Zinkevych Feverpitched dolgachov SolisImages Highwaystarz-Photography warrengoldswain AntonioGuillem Antonio_Diaz Sneksy Tijana87 cyano66 vadimguzhva Halfpoint Relentless_one in4mal Delpixart nensuria serezniy grinvalds millann elenaleonova aleksphotografer bookwyrmm Maridav warrengoldswain OcusFocus iofoto Goodluz jacoblund shironosov GaudiLab megaflopp Popartic Nordroden Smithore solucionfotografica akit DLMcK pantowto sezer66 dorian2013 caimacanul ElenaNichizhenova DeanDrobot Milkos FabioBalbi ChakisAtelier ViktorCap Sasha_Suzi piovesempre Customdesigner demaerre gzorgz ~UserGI16208136 AlexanderNovikov bernardbodo shironosov SeventyFour LightFieldStudios doble-d Franck-Boston ronstik Madhourse YakobchukOlena tampatra dima_sidelnikov Lacheev nd3000 adrian825 vladru fizkes graphixchon ajansen gpointstudio RomoloTavani eli_asenova CoffeeAndMilk MilosStankovic AJ_Watt AlbinaTiplyashina AdrianHancu Studio Light and Shade kali9 YinYang RichLegg SolStock fotostorm Lisa-Blue gilaxia FilippoBacci bowie15 Martin Barraud mediaphotos NelleG terng99 Portra Image Source MaksymPoriechkin kupicoo Predrag Vuckovic Auris dangutsu JohnnyGreig Geber86 Pekic asbe aquarius83men Orbon Alija inacioluc welcomia Ildo Frazao bestsellerr meyes homeworks255 fredrocko jweise zeljkosantrac AlbertPego NosUA baona Berezko gustavofrazao evgeny_pylayev temmuzcan scanrail ToprakBeyBetmen deepblue4you matthewleesdixon adisa dennisvdw Alex Belomlinsky Blankstock memphisslim Aquir art-sonik sx70 Melpomenem JayLazarin Ultima_Gaina Sleg tzahiV Thomas_EyeDesign andresr gradyreese Steve Debenport Paul Bradbury AIMSTOCK yuoak Johnrob Tomacco Aslan Alphan Garsya Yury Gubin g-stockstudio maselkoo99 Tom Merton stock_colors Aneese BradCalkins deliormanli AleksandarGeorgiev titaniumdoughnut tirc83 jeangill semakokal Starflamedia Eoneren Dvougao ericsphotography joji paparazzit Ma_co T-Immagini alashi DmitryMo Elvetica OlegErin SimplyCreativePhotography DigitalGrill scbarney adventtr pagadesign bwancho vitranc M_a_y_a NoDerog adekvat AzmanJaka AleksandarNakic Vesnaandjic jhorrocks damircudic skynesher Yuri_Arcurs IGphotography GoodLifeStudio mizoula RonFullHD chandlerphoto Sisoje Mlenny cmart7327 spyarm Nastco yattaa manfeiyang

Adobe stock:

​CCat82 industrieblick Madrugada Verde  JFL Photography Simon gpointstudio nyul Jeff Baumgart

Pixabay:

Evgeni Tcherkasski

Altijd en overal de laagste prijs- garantie!
020-323-3141
Heb je een vraag? Bel ons
Nederland | Duitsland | Verenigde Staten | Australië

1.000+ klanten waarderen ons met 4,9 sterren stars

sepa visa mastercard maestro sofort-ueberweisung american-express ideal
Privacy statement | Algemene voorwaarden | Imprint | Cookievoorkeuren

© 2024 BOXIE24. Alle rechten voorbehouden.