Algemene voorwaarden – Box at Work Amsterdam B.V.


Laatste update: 25 mei 2018

§ 1. Reikwijdte en definitie

Deze voorwaarden zijn bindend voor alle contracten met Box at Work Amsterdam B.V., vertegenwoordigd door Gerrit Jan Reinders, Plesmanweg 17, 7602 PD Almelo, Nederland, hierna te noemen aanbieder of leverancier.

Het onderwerp van het contract is het voorzien in de service voor het opslaan van roerende goederen van de klant, de verkoop en verhuur van verhuisboxen en andere goederen via het “Box at Work model” of het “Boxie24 model”.

Alle opgeslagen objecten, bezittingen of persoonlijke eigendommen van de klant worden aangeduid als opgeslagen goederen. ‘Klant’ staat hier voor de contractpartner van de aanbieder, ongeacht de legale relatie. 

§ 1.2 Identiteit

Box at Work Amsterdam B.V. opereert onder de namen: Box at Work en Boxie24

Adres:
Plesmanweg 17
7602 PD Almelo
Nederland

Contact:
Telefoon: 085-001-2853
KvK-nummer: 66059682
Btw-identificatienummer: NL856378884B01
Kantooruren: Maandag tot en met vrijdag: 09:00 – 18:00

§ 2. Doel en werkwijze specifiek voor de opgeslagen goederen via het Box at Work model 

 1. Het onderwerp van het contract is het verzamelen, opslaan en retourneren van de opgeslagen goederen van de klant in de boxen van de aanbieder, maar geldt ook voor de eigen dozen, losse spullen en goederen van de klant in de opslagruimten van de aanbieder.

  Het Nederlands Burgerlijk Wetboek zal toegepast worden op deze contractuele relatie als toevoeging op de bepalingen zelfs als de klant een consument is.
 2. Het contract is als volgt: de aanbieder levert het gewenste aantal lege boxen aan de klant, op een door de klant gewenste datum (binnen 1-10 werkdagen), de aanbieder verzamelt de gevulde boxen van de klant en transporteert deze naar de opslagplaats van de aanbieder.
  Aan het einde van de opslagtermijn transporteert de aanbieder de opgeslagen goederen terug naar de klant en verzamelt de geleegde boxen op een door de klant te bepalen datum (binnen 1-10 werkdagen). De klant kan ook zijn eigen dozen gebruiken, met een inhoud tot 84 liter.
 3. De aanbieder verleent de klant het recht om het contract slechts voor de functie van opslag van toegestane goederen te gebruiken.
 4. De gefactureerde opslagperiode begint op de dag dat de gevulde boxen of verhuisdozen bij de klant worden opgehaald. Het eindigt met het terugleveren van de boxen of dozen aan de klant. De contracttermijn is in eerste instantie drie, zes of twaalf maanden, afhankelijk van welk tarief gekozen is. Als het contract niet beëindigd is binnen 24 uur voor het einde van het contract, wordt het contract met een dag verlengd.
  Het recht om het contract te beëindigen om belangrijke redenen, blijft onaangetast. 
 5. Er dienen minimaal twee goederen te worden opgeslagen.
 6. De klant moet ervoor zorgen dat de goederen goed verpakt zijn (door bijv. noppenfolie of dekens te gebruiken) zodat de goederen niet beschadigd raken (door bijv. druk, belasting of temperatuurschommelingen) vooral als het gaat om breekbare goederen zoals glas en porselein. Als een box of doos niet geheel gevuld is, moet de klant deze verder opvullen (bijv. met kranten).  
 7. Overige goederen, die niet in een box passen, kunnen ook getransporteerd en opgeslagen worden, tot de maximaal vermelde grootte. De klant moet er voor zorgen dat elk item correct verpakt is voor transport en opslag.
 8. Elke box of doos mag slechts gevuld worden tot een maximum van 25 kg en alleen zo dat deze fatsoenlijk gesloten kan worden. Boxen of dozen die zwaarder zijn of overladen zijn hoeven niet te worden getransporteerd door de aanbieder. 
 9. De volgende goederen worden niet aangenomen en/of opgeslagen door de aanbieder: 
  • Boxen of dozen waarvan de inhoud een waarde heeft van meer dan          € 100,00,
  • Goederen waarvan het verboden is deze te transporteren of op te slaan, of die onderworpen zijn aan speciale wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld (maar niet slechts deze): wapens, drugs, explosieven, radioactieve materialen, chemicaliën, levende dieren en planten, stoffelijk overschot van dieren of mensen, onbetaalde tabak of alcohol,   
  • Goederen die anderen of andere goederen kunnen beschadigen,
  • Vloeibare stoffen die niet in anti-lek verpakking zitten,
  • Beperkt houdbare goederen,
  • Waardevolle metalen, stenen, juwelen, betaalmiddelen, checks.  
  • De lijst hierboven is niet volledig en de aanbieder behoudt zich het recht voor om goederen te weigeren of te retourneren als deze ongepast lijken of in strijd met het bedrijfsbeleid zijn.  
 10. Als de klant enig van de punten genoemd in §2.9 schendt, zal de klant verantwoordelijk gehouden worden voor de schade die de aanbieder heeft opgelopen.
 11. De klant kan, zover de aanbieder geen retentierecht claimt, de boxen of verhuisdozen te allen tijde terugvragen, een kijkje nemen in deze boxen of de inhoud ervan aanpassen. Dit proces gaat als volgt: de klant vraagt om een tijdelijke drop-off van de online-aanbieder. De aanbieder levert de boxen of dozen binnen een werkdag en haalt ze weer op, als dat gewenst is en wanneer dat gewenst is. Dit aanbod heeft geen invloed op de opzegtermijn of de duur van het contract.
 12. De aanbieder heeft het recht om derden de transport en opslag uit te laten voeren. 
 13. Elke box of doos die opgeslagen is en elk opgeslagen item die niet in een box past, is verzekerd tot een maximum van € 100,- van de tijdwaarde.
 14. Wanneer een retournering niet leverbaar is, wordt er eerst contact opgenomen met de klant voor verdere instructies. Bij geen bereik is de aanbieder gemachtigd om de boxen of dozen te open met het doel contactgegevens te vinden.

§ 2.1 Regels voor Self Storage – Boxie24 model

 1. Het contract is als volgt: De aanbieder verzamelt de goederen per m² vanaf een door de klant genoemde locatie en transporteert deze naar de opslagplaats van de aanbieder.
 2. De getoonde opslagmaten zijn bij benadering en een verschil tussen de maat in het contract en de exacte maat van de benutte opslag, geeft de klant geen recht tot prijsverandering.
 3. Boxie24 biedt de eerste maand gratis aan, in Amsterdam, Duivendrecht en Amstelveen, als de klant tenminste 6 maanden blijft en vooruit betaalt, om misbruik van dit aanbiedingsmodel te voorkomen.
 4. Alle punten van §2 gelden.

§ 2.2 Facturatie

 1. De opslagkosten en andere kosten die de klant toekomen in verband met het contract, zoals belastingen en mogelijke transactiekosten, zullen op maandelijkse basis in rekening gebracht worden via de geselecteerde betalingsmethode op de kalenderdag die overeenkomt met de aanvang van het betalende gedeelte van het contract van de klant.
 2. De klant kan de gewenste betaalmethode veranderen door de website te bezoeken en op de link ‘uw account’ te klikken. Als een betaling niet succesvol is afgewikkeld, vanwege het verlopen van de geldigheid, onvoldoende saldo of andere redenen en u uw betalingsmethode niet aanpast of uw account annuleert, zullen we u mogelijk de toegang tot uw goederen ontzeggen, totdat we een geldige betalingsmethode ontvangen hebben.  
 3. De opslagkosten blijven hetzelfde voor de eerste 6 maanden na de ingebruikname. Na deze periode behoudt de aanbieder zich het recht voor om periodiek de kosten van het contract te herzien en aan te passen. Elke prijsverandering of serviceverandering van de aanbieder gaan echter niet eerder in dan 30 dagen na het informeren van de klant.
 4. Als de opslagkosten en/of andere kosten die de klant toekomen met betrekking tot het contract niet betaald zijn binnen 30 dagen na de vervaldatum, heeft de aanbieder het recht om: het contract te beëindigen en aanvullende kosten in rekening te brengen voor de schade die de aanbieder en zijn opslag is toegedaan. De aanbieder behoudt zich dan ook het recht voor om de opgeslagen goederen op te ruimen en mogelijk te verwijderen naar eigen goeddunken.
 5. Op het moment dat er een opslagreservering gedaan wordt, heeft de klant geen verplichting tot boeken en is vrij om deze reservering te allen tijde te annuleren.
 6. Na het toevoegen van een betaalmethode, welke de boeking en het contract besluit, kan de klant de boeking nog steeds kosteloos annuleren, tot de ingangsdatum van het contract, ook wel de intrekdatum genoemd.
 7. Het contract vereist een minimale opslag van drie maanden en een betalingsverplichting voor de klant. Wanneer de klant het contract eerder wenst te beëindigen, kan de klant teruglevering van de opgeslagen goederen aanvragen, na het vereffenen van de rekening van de minimale verblijftijd.

§ 3. Regels specifiek voor het huren van boxen

 1. Het contract is als volgt: de verkoper levert het gewenste aantal lege boxen aan de klant. De verkoper haalt de geleegde boxen weer op bij de klant op een door de klant te bepalen datum.
 2. Als er geen overeenstemming is voor de huurperiode, geldt het volgende: een huurperiode van 2 weken. Als het contract niet binnen 24 uur voor de afloop van het contract beëindigd wordt, wordt het contract met een week verlengd.  
 3. Boxie24 biedt een gratis pick-up en levering wanneer de klant een minimum van 20 boxen afneemt en op zijn minst 3 maanden blijft.  

§ 4. Regels specifiek voor de verkoop van goederen

 1. De waren die door de aanbieder worden aangeboden blijven zijn eigendom totdat volledige betaling ontvangen is.    

§ 5. Aansprakelijkheid en begrenzingen 

 1.  Buiten de aansprakelijkheid voor materiële en juridische tekortkomingen om, is de aanbieder volledig aansprakelijk, voor zoverre de oorzaak van de schade gebaseerd is op opzet of grove nalatigheid.
 2. De aanbieder is ook aansprakelijk voor de licht-nalatige schending van essentiële verplichtingen (verplichtingen die als deze geschonden worden het doel van het contract verhinderen) en voor de schending van hoofdverplichtingen (verplichtingen die het mogelijk maken dat het contract juist geïmplementeerd kan worden) beperkt tot het rechtzetten van voorzienbare, typisch optredende schade.
 3. De aanbieder zal, wanneer hij verzocht wordt dat te doen, inspecties en controles door lokale autoriteiten in de opslagruimte toestaan en zal de klant daarvan niet op de hoogte stellen.

§ 6. Algemene informatie 

 1. De aanbieder is alleen verplicht geheel geleegde boxen terug te nemen. Het contract wordt verlengd als de boxen niet geheel geleegd zijn. 
 2. Wanneer een bezorging of pick-up niet uitgevoerd kan worden, door nalaten van de klant, zal een standaard bedrag van € 10,- worden gesommeerd. Het is echter toegestaan voor de klant om te bewijzen dat er geen of weinig schade toegedaan is.
 3. Als een legitieme debetnota niet kan worden verrekend op de rekening van de klant als gevolg van een fout van de klant, brengt de leverancier de gemaakte kosten in rekening met schadevergoeding van € 5,-. Hetzelfde geldt voor terugboekingen van creditcards vanwege een fout van de klant. In beide gevallen mag de klant echter aantonen dat weinig of geen schade toegedaan is.
 4. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of door de leverancier onbetwist of erkend worden.
 5. De klant kan alleen retentierecht uitoefenen, in zoverre de claims uit dezelfde contractuele relatie voortkomen.  
 6. Als de klant een zakelijke klant, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar speciaal fonds is, wordt het volgende geacht als de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbank voor alle geschillen tussen de partijen te zijn: naar Nederlands recht of voor geschillen tot € 5.000 bemiddeling. Dit geldt ook voor andere dan contractuele claims.

§ 7. Niet-naleving

 1. Wanneer de klant de voorwaarden in deze overeenkomst niet naleeft, alsook niet in staat is de factureringsverplichtingen in § 2.2 te betalen, heeft de aanbieder het recht om het contract op elk moment te beëindigen.
 2. In het geval van de beëindiging van het contract tussen de klant en de aanbieder, zal de klant worden geïnformeerd en de opgeslagen goederen zullen teruggeleverd worden als alle openstaande rekeningen vereffend zijn.
 3. Als de klant de betalingsverplichtingen negeert voor een periode langer dan de betalingstermijn die in §2.2 beschreven staat, heeft de aanbieder het recht om de openstaande rekeningen over te dragen aan een incassobureau.    

§ 8. Bronnen afbeeldingen 

Shutterstock: 

Zivica Kerkez canadastock Igor Marx Thanatos Media Maglara Photographee.eu gpointstudio Noppasin Wongchum Billion Photos rangizzz 4 PM production mervas SasinTipchai Milan Ilic Photographer

Istock:

KiskaMedia teekid MarcoMarchi sturti cnythzl Wavebreakmedia Ridofranz totalpics Joe_Potato TomasSereda franckreporter xavierarnau borchee 4×6 ferrantraite B&M Noskowski Luke Abrahams GCShutter SilviaJansen justhavealook querbeet evgenyatamanenko Bet_Noire mushmedia bluejayphoto stockvisual fatihhoca Lukassek venemama nullplus tupungato sebasebo dirkbaltrusch no_limit_pictures Pinkypills pixdeluxe Gun2becontinued courtneyk stevecoleimages PeopleImages JodiJacobson franny-anne IPGGutenbergUKLtd imaginima Robert Daly Jean-philippe WALLET puckons KatarzynaBialasiewicz vgajic patrickheagney nautiluz56 warrengoldswain kokouu PIKSEL LuckyBusiness humonia monkeybusinessimages RuslanDashinsky Photomotive PavelIvanov oneinchpunch vladans Skarie20 bowdenimages luoman DragonImages AustinArtist luanateutzi DmitriMaruta IPGGutenbergUKLtd vicspacewalker Ljupco Voyagerix AG-ChapelHill Kwanchai_Khammuean roman023 valzhina Krizde stacey_newman apollob66 Garsya dstaerk trekandshoot lichaoshu peshkov Tinatin1 jodiejohnson kadmy dmitriymoroz hansslegers PaulVinten ismagilov runna10 AHPhotoswpg THPStock toxawww urfinguss Wavebreakmedia KarinaUvarova archideaphoto gemenacom dorian2013 RossHelen Skarie20 ChristinLola XiXinXing ArchiViz vicnt 2Mmedia Lordn scyther5 AndreyPopov Zinkevych Feverpitched dolgachov SolisImages Highwaystarz-Photography warrengoldswain AntonioGuillem Antonio_Diaz Sneksy Tijana87 cyano66 vadimguzhva Halfpoint Relentless_one in4mal Delpixart nensuria serezniy grinvalds millann elenaleonova aleksphotografer bookwyrmm Maridav warrengoldswain OcusFocus iofoto Goodluz jacoblund shironosov GaudiLab megaflopp Popartic Nordroden Smithore solucionfotografica akit DLMcK pantowto sezer66 dorian2013 caimacanul ElenaNichizhenova DeanDrobot Milkos FabioBalbi ChakisAtelier ViktorCap Sasha_Suzi piovesempre Customdesigner demaerre gzorgz ~UserGI16208136 AlexanderNovikov bernardbodo shironosov SeventyFour LightFieldStudios doble-d Franck-Boston ronstik Madhourse YakobchukOlena tampatra dima_sidelnikov Lacheev nd3000 adrian825 vladru fizkes graphixchon ajansen gpointstudio RomoloTavani eli_asenova CoffeeAndMilk MilosStankovic AJ_Watt AlbinaTiplyashina AdrianHancu Studio Light and Shade kali9 YinYang RichLegg SolStock fotostorm Lisa-Blue gilaxia FilippoBacci bowie15 Martin Barraud mediaphotos NelleG terng99 Portra Image Source MaksymPoriechkin kupicoo Predrag Vuckovic Auris dangutsu JohnnyGreig Geber86 Pekic asbe aquarius83men Orbon Alija inacioluc welcomia Ildo Frazao bestsellerr meyes homeworks255 fredrocko jweise zeljkosantrac AlbertPego NosUA baona Berezko gustavofrazao evgeny_pylayev temmuzcan scanrail ToprakBeyBetmen deepblue4you matthewleesdixon adisa dennisvdw Alex Belomlinsky Blankstock memphisslim Aquir art-sonik sx70 Melpomenem JayLazarin Ultima_Gaina Sleg tzahiV Thomas_EyeDesign andresr gradyreese Steve Debenport Paul Bradbury AIMSTOCK yuoak Johnrob Tomacco Aslan Alphan Garsya Yury Gubin g-stockstudio maselkoo99 Tom Merton stock_colors Aneese BradCalkins deliormanli AleksandarGeorgiev titaniumdoughnut tirc83 jeangill semakokal Starflamedia Eoneren Dvougao ericsphotography joji paparazzit Ma_co T-Immagini alashi DmitryMo Elvetica OlegErin SimplyCreativePhotography DigitalGrill scbarney adventtr pagadesign bwancho vitranc M_a_y_a NoDerog adekvat AzmanJaka AleksandarNakic Vesnaandjic jhorrocks damircudic skynesher Yuri_Arcurs IGphotography GoodLifeStudio mizoula RonFullHD chandlerphoto Sisoje Mlenny cmart7327 spyarm Nastco yattaa manfeiyang

Adobe stock:

​CCat82 industrieblick Madrugada Verde  JFL Photography Simon gpointstudio nyul Jeff Baumgart

Pixabay:

Evgeni Tcherkasski

Altijd en overal de laagste prijs- garantie!
020-323-3141
Heb je een vraag? Bel ons
Nederland | Duitsland | Verenigde Staten | Australië

1.000+ klanten waarderen ons met 4,9 sterren stars

sepa visa mastercard maestro sofort-ueberweisung american-express ideal
Privacy statement | Algemene voorwaarden | Imprint | Cookievoorkeuren

© 2023 BOXIE24. Alle rechten voorbehouden.